Koiriin liittyvää lainsäädäntöä


Koiran hyvinvointi

Laki eläinten hyvinvoinnista (eläinten hyvinvointilaki) on korvannut vuoden 2024 alusta aiemman eläinsuojelulain. Lain lähtökohtana on ollut eläinten hyvinvoinnin edistäminen ja suojeleminen, EU-lainsäädännön noudattaminen ja eläinten kunnioittamisen ja hyvän kohtelun edistämienen.

Lakia täydentämään on tulossa erilaisia asetuksia. Eläinten hyvinvointilakiin liittyvästä ohjeistuksesta vastaa Ruokavirasto. Katso lisätietoja Ruokaviraston sivuilta: www.ruokavirasto.fi/elaimet/ elainten-hyvinvointi/elainsuojelu-pitopaikoissa/harrastus--ja-lemmikkielaimet/koirat-ja-kissat/koirien-pitoa-koskevia-uusia-vaatimuksia/ . Alle olen koonnut kirjoitushetkellä (4/2024) tiedossa olevat erityisesti koiriin liittyvät kohdat.

Laki määrittelee minimitason, mutta esimerkiksi Suomen Kennelliitto saattaa edellyttää omissa tapahtumissaan eläinten hyvinvointilakia tiukempia vaatimuksia. Lain minimitasoa ei saa siis alittaa, mutta sitä korkeampia vaatimuksia voi edellyttää esimerkiksi tapahtumissa. 

Koiran kohtelu 

Laissa sanotaan, että eläintä on kohdeltava hyvin, ja sitä kunnioittaen. Eläimille ei saa aiheuttaa tarpeetonta kipua tai kärsimystä eikä niiden hyvinvointia saa tarpeettomasti vaarantaa. Hoidossa olevaa eläintä ei saa jättää hoidotta eikä hylätä. Koiraa on kohdeltava rauhallisesti. Sen käsittelyssä ja koulutuksessa on pyrittävä käyttämään hyväksi sen lajityypillistä käyttäytymistä. 

Eläin on totutettava käsittelyyn ja pito-olosuhteisiin, jos se on pidettävän eläinlajin ja eläinten pitomuodon kannalta tarkoituksenmukaista. Jos eläin ei ole tottunut käsittelyyn, tämä on otettava huomioon eläintä käsiteltäessä. Koiraa ei saa käsitellä tai kouluttaa kovakouraisesti tai muuten sillä tavalla, että sille aiheutetaan tarpeetonta kipua tai kärsimystä. Eläintä ei saa sitoa tarpeetonta kipua tai kärsimystä tuottavalla tavalla. Koiraa ei saa rasittaa liikaa eikä pitää kohtuuttoman ankarassa kurissa. 

Eläimen koulutuksessa ja käytössä on otettava huomioon sen osaamistaso ja suorituskyky. Eläintä ei saa pakottaa yrittämään luonnollisten kykyjensä tai voimiensa ylittämistä. Koiraa ei saa tarpeettomasti vahingoittaa. Eläimen tarpeettomana vahingoittamisena ei pidetä koiran tai muun eläimen käyttämistä viranomaistoiminnassa eläimen käyttötarkoitukseen liittyvissä tehtävissä, joihin tehtävän luonteen vuoksi liittyy vaara eläimen vahingoittumisesta. Eläintä ei saa värjätä sen ulkonäön muuttamiseksi. 

Kielletyt välineet 

Sellaisten eläimen hoitoon, käsittelyyn, kiinniottamiseen, kuljettamiseen, tainnuttamiseen tai lopettamiseen tarkoitettujen välineiden ja laitteiden, joiden käyttö ilmeisesti aiheuttaa eläimelle tarpeetonta kipua tai tuskaa, markkinointi, maahantuonti, valmistus, myynti, luovutus, käyttö ja hallussapito on kielletty. Tällaisia välineitä ovat:

1) piikkipanta, piikkikuolaimet ja piikkikannukset sekä muut vastaavat eläimelle kipua aiheuttavat ohjaus- ja hallintavälineet;

2) sähköpannat ja muut eläimeen kiinnitettävät ja eläimelle sähköiskun antavat laitteet, ei kuitenkaan eläinlääketieteellisessä tai eläimen fysikaalisessa hoidossa käytettävät laitteet;

3) muut kuin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut eläimen hoitoon, käsittelyyn, kiinniottamiseen, kuljettamiseen, tainnuttamiseen tai lopettamiseen tarkoitetut välineet ja laitteet, joiden käyttö ilmeisesti aiheuttaa eläimelle tarpeetonta kipua, kärsimystä tai vahingon vaaraa.

Koiranpito 

Koiria on hoidettava siten, että niillä on mahdollisuus toteuttaa liikkumiseen, leikkiin, lepoon, kehonhuoltoon, syömiseen, ravinnon etsintään ja ympäristön tutkimiseen sekä sosiaalisiin suhteisiin liittyviä olennaisia käyttäytymistarpeitaan. Hoidossa olevan eläimen yleisestä hyvinvoinnista sekä puhtaudesta ja muusta sen tarvitsemasta kehonhoidosta on huolehdittava. Eläimen hoidossa on huolehdittava myös asianmukaisista toimista sairauksien ja eläinten vahingoittumisen ennalta ehkäisemiseksi. Jos koiria pidetään ryhmässä, ryhmän kokoonpanossa on otettava huomioon eläinten sosiaaliset suhteet, ikä, sukupuoli ja koko. Jos eläimet suhtautuvat vihamielisesti toisiinsa tai voivat muusta syystä vahingoittaa toisiaan, ne on pidettävä erillään toisistaan tai niillä on oltava mahdollisuus paeta ja piiloutua muilta eläimiltä. Eläinryhmiä yhdistettäessä ja tuotaessa uusia eläimiä ryhmään erityistä huomiota on kiinnitettävä sosiaalisten suhteiden uudelleenmuodostumisesta mahdollisesti aiheutuviin ongelmiin. Hoidossa olevan eläimen liikunnantarpeen tyydyttämisestä on huolehdittava. Eläimellä on oltava mahdollisuus riittävään lepoon. Pysyvässä pitopaikassa on oltava jatkuvasti vettä koiran saatavilla. 

Jatkuvasti saatavilla olevaa vettä ei kuitenkaan edellytetä: 

  • vastasyntyneelle eläimelle; 
  • eläimelle, jonka vedensaantia on eläinlääketieteellisestä syystä rajoitettava; 
  • silloin, kun poikkeuksellisen vaikeat sääolosuhteet estävät sulan veden jatkuvan saatavilla pidon; 
  • sellaisissa eläinten pysyvissä pitopaikoissa, joissa sulan veden jatkuva saatavilla pito on kohtuuttoman vaikea järjestää eläinten pitomuodosta ja sääolosuhteista johtuvista syistä.

 

Koirien kokeet, kilpailut ja koiranäyttelyt 

Uusi laki on tuonut uudenlaisia velvoitteita eläinkilpailuja ja -näyttelyitä järjestäville tahoille. Eläinkilpailun tai -näyttelyn järjestäjä on vastuussa myös tapahtuman turvallisuudesta. Kokeessa, kilpailussa tai näyttelyssä ei saa vaarantaa tarpeettomasti koiran hyvinvointia. Koiralle ei saa antaa sellaista lääkettä tai muuta vastaavaa ainetta tai käyttää sellaista menetelmää, jonka tarkoituksena on vaikuttaa keinotekoisesti sen suorituskykyyn tai käyttäytymiseen kokeessa, kilpailussa tai näyttelyssä. Sellaisista kilpailuista, joissa niihin osallistuva eläin tai kohde-eläin voi joutua alttiiksi kohtuuttomalle rasitukselle tai muulle kivulle tai kärsimykselle, on tehtävä ilmoitus aluehallintovirastolle. Ruokavirasto on listannut esimerkkejä kilpailuista, joiden se katsoo olevan ilmoitusvelvollisuuden piirissä. Tällaisia ovat esimerkiksi: 

  • koirien maksimaaliseen suoritukseen tähtäävät taakan- ja kuormanvetokilpailut 
  • vinttikoirien juoksukilpailut radalla ja maastossa 
  • koirien pitkänmatkan valjakkoajokilpailut 
  • koirien SM- tai sitä ylemmän tason agilitykilpailut 
  • luolakoirien taipumuskokeet 
  • koirien SM- tai sitä ylemmän tason paimennuskilpailut esimerkiksi lampaiden, nautojen ja porojen paimennuksessa. 

Katso tarkemmat tiedot Ruokaviraston sivuilta: Eläinkilpailut ja -näyttelyt sekä ohjeesta Eläinkilpailun ja näyttelyn järjestäminen ja niihin osallistuminen.

Koiranjalostus 

Jalostuksella tulee pyrkiä elinvoimaisten, toimintakykyisten ja terveiden eläinten tuottamiseen. Eläintä ei saa käyttää jalostukseen, jos: 

1) käytettävä jalostusyhdistelmä aiheuttaa todennäköisesti jälkeläiselle sellaisia sairauksia tai muita ominaisuuksia, joista aiheutuu merkittävää haittaa tämän hyvinvoinnille; 

2) se ei perinnöllisen ominaisuuden tai sairauden vuoksi kykene lisääntymään luonnollisella tavalla; tai

3) lisääntymisestä aiheutuu todennäköisesti merkittävää haittaa sen hyvinvoinnille. Sellaisia jalostusmenetelmiä, joista voi aiheutua merkittävää haittaa eläimen hyvinvoinnille, ei saa käyttää. 

Eläinten omistajan tai pitäjän tulee eläinten ryhmittelyllä, valvonnalla, kastraatiolla, sterilisaatiolla tai muilla keinoilla estää pitämiensä nisäkkäiden hallitsematon lisääntyminen. 

Koirien tai koiranpentujen myynti 

Koirien ja kissojen tarjoaminen myytäväksi tai muutoin luovutettavaksi Tarjottaessa koiraa myytäväksi tai muutoin luovutettavaksi on annettava seuraavat tiedot: 

1) myyjän tai muun luovuttajan nimi; 

2) jos myyjä tai muu luovuttaja on 60 §:ssä tarkoitettu toiminnanharjoittaja, tämän toiminnan yksilöivä tunnus; 

3) eläimen syntymäaika, ikä tai arvio iästä; 

4) maa, jossa eläin on syntynyt, jos se on muu kuin Suomi; 

5) eläimen sijaintipaikka. Jos markkinoinnissa käytetään valokuvaa tai valokuvia, ainakin yhden kuvista on esitettävä ilmoituksen kohteena olevaa eläintä tai sen emää ja tämän tulee käydä ilmi kuvasta tai kuvista. 

Koiran luovutuksen yhteydessä on annettava vastaanottajalle tarvittavat tiedot eläimen hoidosta, pitopaikasta ja muista hyvinvoinnin kannalta oleellisista seikoista. Jos eläin on sairas tai vahingoittunut, myös siitä on ilmoitettava.

 

Muuta koiriin liittyvä lainsäädäntöä

 

Lisäksi on paljon asetuksia, joita on myös noudatettava. Esimerkiksi

Valtioneuvoston asetus koirien, kissojen ja muiden pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten suojelusta

Asetuksessa määritellään mm, miten koira voi olla kytkettynä ja millaisia asioita on huomioitava ulkotarhojen suhteen. Asetuksessa annetaan tarkat tiedot missä tilanteissa koiraa voi pitää häkissä.

Myös kasvattajalle tärkeitä ovat lisääntymiseen ja  on synnytykseen liittyvät pykälät 8 ja 14:

Pentuja ja poikasia ei saa vieroittaa emostaan liian varhain. Vieroituksen on tapahduttava sekä pentujen tai poikasten että emon hyvinvoinnin kannalta edullisimpana ajankohtana. Vieroitukseen valmistauduttaessa emolla on tarvittaessa oltava mahdollisuus päästä omaan erilliseen tilaan, jonne pennut tai poikaset eivät pääse.

Nartulle on annettava mahdollisuus synnyttää rauhalliseen, mukavaan paikkaan, joka on sille etukäteen tuttu tai johon sen on annettu tutustua riittävän varhain ennen synnytystä. Nartulle, joka valmistautuu synnytykseen tai jolla on imetettäviä pentuja, on annettava mahdollisuus olla rauhassa. Synnyttäneellä nartulla on tarvittaessa oltava mahdollisuus poistua vapaasti pentujensa luota. Siitokseen käytettävällä nartulla ei saa teettää pentuja liian usein. Vieroitettujen 8–16 viikon ikäisten pentujen häkin tai sitä vastaavan tilan vähimmäiskoko on liitteen 3 kohdassa.

Meillä pyritään huomioimaan pentujen ja emän kanssa juuri kyseinen pentue ja emä, tilat ja synnytys pyritään järjestämään sen mukaan. Sama koskee pentujen vieroittamista ja pentujen ja emän erottamista sekä pentujen omiin koteihinsa lähtemistä, Joku pentue voi olla valmis jo vähän yli 7 viikon ikäisenä ja emä jo aivan kypsä koko touhuun paljon aiemmin ja jossain toisessa pentueessa venytetään yhteistä aikaa pidemmälle.

Voit tutustua koko asetukseen täällä: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20100674#L3P8

 

 

 

Translate »